บันทึกความพอเพียง
“คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง
หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข.”

(พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)

            บริเวณบ้านปากเกร็ดและชุมชนใกล้เคียงมีการขยายตัวและพัฒนาชุมชนเรื่อยมากลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่่
มีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมาก จนได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอขึ้น พ.ศ. 2423 มีนายเนียม นนทนาคร ชาวไทย
เชื้อสายมอญบนเกาะเกร็ด เป็นนายอำเภอคนแรก ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระรามัญนนทเขตคดีในสมัยนั้น-
ยังไม่มีที่ว่าการอำเภอ จึงใช้บ้านนายอำเภอเป็นสำนักงาน ฉะนั้นที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ในระยะแรกจึงอยู่ที่บ้านของ
พระรามัญนนทเขตคดีบนเกาะเกร็ด ซึ่งเดิมมีชื่อว่า เกาะศาลากุน เกาะเกร็ดเป็นชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
มีวัดเก่าอยู่หลายวัด เช่น วัดปรมัยยิกาวาส(หรือวัดปากอ่าว หรือ เพียะมู่ฮะเติ้งในภาษามอญ) วัดเสาธงทอง วัดฉิมพลี
วัดไผ่ล้อม วัดป่าเลไลยก์ เป็นต้น
            ปัจจุบันเกาะเกร็ดเป็นตำบลหนึ่งใน 12 ตำบล ของอำเภอปากเกร็ด เกาะเกร็ดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปากเกร็ด
ประมาณ 2 กม. มีพื้นที่ 4.12 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,575 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 1.266 ไร่
่ หรือประมาณร้อยละ 44.90 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ทั่วไปเป็นสวนผลไม้ กลางเกาะเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่ามีน้ำท่วมขัง
ในที่บางแห่งในช่วงฤดูฝนและฤดูน้ำหลาก บางปีท่วมตลอดทั้งเกาะในฤดูน้ำหลาก
           เกาะเกร็ดล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา และมีคลองแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าไปภายในพื้นที่ทั้ง 7 หมู่บ้าน
คลองที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าไปในพื้นที่ต่าง ๆ ของเกาะได้แก่ คลองวัดฉิมพลี คลองวัดปรมัยยิกาวาส คลองศาลากุล
คลองชมภูลาย คลองโต๊ะดำ คลองสระน้ำอ้อย คลองวัดจันทร์ คลองวัดมะขามทอง คลองวัดเสาธงทอง และคลองวัดไผ่ล้อม
ใช้เป็นทั้งคลองส่งน้ำเข้าไปใช้ในการเกษตรกรรม และการอุปโภคต่างๆ และเป็นคลองระบายน้ำ
           ปัจจุบันคลองเหล่านี้ตื้นเขินไปมากยังไม่ได้รับการขุดลอก ชาวเกาะเกร็ดจึงใช้น้ำบาดาลในการอุปโภคและ
ใช้น้ำจากคลองต่าง ๆ เพื่อการเกษตรกรรมเป็นหลัก สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยรวมของตำบลเกาะเกร็ด
ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรม รองลงมาเป็นภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีเฉพาะอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยทั่วไปประชาชน
บนเกาะเกร็ด เป็นเกษตรกรชาวสวน ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท
มีรายได้เฉลี่ย 35,000 บาท / ปีี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบมากกว่าหนึ่งอาชีพ เช่น
ทำสวนอาชีพหนึ่งและสานเข่งปลาทูด้วยอีกอาชีพหนึ่ง แต่ละหมู่บ้านมีอาชีพหลักดังนี้
ประชากรผู้มีอาชีพในภาคเกษตรกรรมทำการเกษตรกรรมอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5
ทำสวนผลไม้ยืนต้นเป็นหลักและทำสวนผักประมาณ 50 ไร่ ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่หมู่ที่ 4
และต่ำสุดอยู่ที่หมู่ที่ 5

BACK : HOME : NEXT
:: อาชีพทำสวน ::